newsupdate

อธิบายเมนูฟังก์ชั่นการทำงาน interactive (Maxcare) Posts Interaction

อธิบายเมนูฟังก์ชั่นการทำงาน interactive (Maxcare)  Posts Interaction

Posts Interaction

1.Interact Newsfeed (การมีปฏิสัมพันธ์กับ ฟีดข่าว หน้าฟีดข่าว)

Total time :  คือ ระยะเวลา ในการอ่านฟีดข่าว
Delay time : คือ ระยะเวลาดีเลย์ของการอ่านฟีดข่าวแต่ละอัน
Like : จำนวนไลค์ที่กด (1 to 3 s คือ 1 ไลค์ต่อ 3 วินาที)
Share wall : จำนวนการแชร์ลงหน้าไทม์ไลน์เฟสตนเอง
Comment : จำนวนการแสดงความคิดเห็น
List Comments : ลิสข้อความที่จะแดงความคิดเห็น (หากมีหลายข้อความให้ใส่ | จะทำการสุ่มข้อความไปคอมเม้น)

2.Interact Friends (การมีปฏิสัมพันธ์กับ เพื่อน)

Number friend : คือ จำนวนเพื่อนที่ต้องการมีปฏิสัมพันธ์
Total time :  คือ ระยะเวลา ในโต้ตอบ โดยรวม
Delay time : คือ ระยะเวลาดีเลย์ของการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน แต่ละอัน
Like : จำนวนไลค์ที่กด (1 to 3 s คือ 1 ไลค์ต่อ 3 วินาที)
Share wall : จำนวนการแชร์ลงหน้าเฟส ไทมไลน์ตนเอง
Comment : จำนวนการแสดงความคิดเห็น
List Comments : ลิสข้อความที่จะแดงความคิดเห็น (หากมีหลายข้อความให้ใส่ | จะทำการสุ่มข้อความไปคอมเม้น)

3.Newsfeed Posts (โพสต์ที่เห็นในฟีดข่าว)

Number Post: คือ จำนวนโพสต์ที่หน้าฟีดข่าวที่ต้องการมีปฏิสัมพันธ์
Delay time : คือ ระยะเวลาดีเลย์ของการมีปฏิสัมพันธ์กับโพสต์ แต่ละอัน
Like : ต้องการกดไลค์โพสต์หน้าฟีด
Share wall : ต้องการแชร์ไปหน้าไทม์ไลน์
Comment : ต้องการคอมมเม้นท์ โพสต์ที่หน้าหน้าฟีดที่เห็น
List Comments : ลิสข้อความที่จะแดงความคิดเห็น (หากมีหลายข้อความให้ใส่ | จะทำการสุ่มข้อความไปคอมเม้น)

4.Friends Posts (สเตตัสที่เพื่อนโพสต์)

Number Friend : คือ จำนวนเพื่อนที่ต้องการมีปฏิสัมพันธ์
Posts/friend : จำนวนโพสต์ ต่อ เพื่อน 1 คน
Delay time : คือ ระยะเวลาดีเลย์ของการมีปฏิสัมพันธ์กับโพสต์ แต่ละอัน
Like : ต้องการกดไลค์โพสต์ของเพื่อน
Share wall : ต้องการแชร์ไปหน้าไทม์ไลน์
Auto comment: คือ รายการข้อความที่จะแสดงความคิดเห็นในโพสต์

5.Group Posts  (โพสต์ที่อยู่ในกลุ่มที่เราเข้าอยู่)

Number groups : คือ จำนวนกลุ่ม
Posts/groups : จำนวนโพสต์ ต่อ 1 กลุ่มที่ต้องการโต้ตอบ
Delay time : คือ ระยะเวลาดีเลย์ของการมีปฏิสัมพันธ์กับโพสต์ แต่ละอัน
Like : ต้องการกดไลค์โพสต์ในกลุ่ม
Share wall : ต้องการแชร์ไปหน้าไทม์ไลน์
Comment by image : คือ แสดงความคิดเห็นด้วยรูป (ใส่ path ที่อยู่ของรูปให้ถูกต้อง) Comment by text : คือ แสดงความคิดเห็นด้วยข้อความ

6.Fanpage Posts (โพสต์ที่อยู่ในเพจ)

Number pages : คือ จำนวนเพจ
Posts/page : จำนวนโพสต์ ต่อ 1 เพจที่ต้องการมีปฏิสัมพันธ์
Delay time : คือ ระยะเวลาดีเลย์ของการมีปฏิสัมพันธ์กับโพสต์ แต่ละอัน
List of ID page : คือไอดีเพจ
Auto watch Video : คือหากในเพจ มีวิดีโอ ต้องการให้ดู และกำหนดเวลาในการดู
Like post : ต้องการกดไลค์โพสต์ในเพจ
Share posts to wall : ต้องการแชร์ไปหน้าไทม์ไลน์
Auto comment post : คือ รายการข้อความที่จะแสดงความคิดเห็น
Like Fanpage after interaction : คือ ให้ทำการไลค์เพจด้วย เมื่อทำปฏิสัมพันธ์เกี่ยวกับโพสต์ในเพจเสร็จ