newsupdate

ขั้นตอนการลงเฟิร์มแวร์ MaxPhoneFarm ในมือถือ

ขั้นตอนการลงเฟิร์มแวร์ MaxPhoneFarm ในมือถือ

สิ่งที่ต้องมีก่อนลงเฟิร์มแวร์

-มือถือ samsung galaxy s7

-ไฟล์ SOFTWARE

-ไฟล์ ROOT S7

1.ให้ปิดเครื่องมือถือ

2.ให้กด ปุ่มลดเสียง+ปิดเครื่อง+ปุ่มโฮม ตามรูป

หลังจากนั้นมือถือจะขึ้นหน้าจอสีฟ้า


3.ให้กด ปุ่มเพิ่มเสียง

หลังจากกดปุ่มเพิ่มเสียงแล้วหน้าจอจะขึ้น Downloading


4.ให้เปิดโปรแกรม Odin 3.13.1 ในคอมพิวเตอร์
4.1 ให้กด AP แล้วเลือกไฟล์ twrp-3.6.0_9-0-herolte.img.tar


ไฟล์ twrp-3.6.0_9-0-herolte.img.tar

4.2 หลังจากอัพไฟล์ให้กด Start5. หลังจากกด Start มือถือจะปิดเครื่อง ให้กด ปุ่มเพิ่มเสียง+ปิดเครื่อง+ปุ่มโฮม ตามรูป

6.หลังจากหน้าหน้าจอมือถือขึ้นตามรูปแล้วให้กด Wipe


6.1 กด Format Data

6.2 พิมพ์คำว่า yes


6.3 กด Advanced Wipe


6.4 เลือกไฟล์ตามรูป

6.5 เลือนปุ่ม Swipe to Wipe ไปด้านขวา


7.หลังจากอัพข้อมูลเสร็จสิ้นให้กด “Reboot”


7.1 กด “Recovery”

7.2 เลือนปุ่ม Swipe to Wipe ไปด้านขวา8.ให้มาที่คอมพิวเตอร์แล้วคัดลอกไฟล์ ROOT S7 ไปวางในเครื่อง

8.1 เลือกอุปกรณ์

8.2 วางไฟล์ ROOT S7 ในเครื่อง


9. หลังคอมพิวเตอร์อัพข้อมูลเสร็จ ให้มาที่มือถือแล้วเลือก Install


9.1 เลือก ROOT S7


9.2 เลือกไฟล์ตามรูปด้านล่าง (ต้องตั้งค่าตามรูปเท่านั้น)

9.2.1 ไม่ต้องเลือกช่องไหนแล้วกด Add more Zips

ตั้งค่าไฟล์ 1

ตั้งค่าไฟล์ 2

ตั้งค่าไฟล์ 3

ไฟล์ที่ 4 ไม่ต้องกด Add more Zips แต่ให้เลื่อนปุ่ม Swipe to Wipe ไปด้านขวาแทน

ตั้งค่าไฟล์ 1

9.3 หลังจากกดปุ่ม Swipe to Wipe จะอัพเดทข้อมูลเมื่ออัพเดทข้อมูลเสร็จให้กด

Reboot System


10.การติดตั้งในมือถือ

10.1 เลือก START      

10.2 เลือก SKIP


10.5 เลือก MORE             

10.6 เลือก ACCEPT


10.7 เลือก Fingerpring + Password              

10.8 เลือก SKIP


10.11 เลือก START                                                                

10.12 เลือก Magisk

10.13 เลือก OK             

10.14 เลือก Settings

10.15 เปิดปุ่ม Allow from this source     

10.16 เลือก Install

10.17 เลือก Magisk       

10.18 ปิดปุ่ม Chek Updates       

10.19เลื่อนลงข้างล่างสุดเลือก Superuser Notification                        

10.20 เลือก None       

10.21เลื่อนขึ้นมาแล้วเปิดปุ่ม Zygisk (Beta)                        

10.22 เลือก Hide the Magisk app

10.23เลือก OK หลังจากนั้นจะโหลดอยู่สักพัก  

10.24เลือก Charing this device via USB

10.25 เลือก File Transfer

11.จากนั้นให้มาที่คอมพิมพ์เตอร์เพื่อคัดลอกเลือกไฟล์ MINSOFTWARE_Setup ลงเครื่อง

11.1 ไปที่ Computer เลือก อุปกรณ์มือถือ SM-G930F

11.2 เลือก Internal shared storage


11.3 วางไฟล์ที่คัดลอกมาลงเครื่อง


12.หลังจากวางไฟล์เสร็จให้มาที่มือถือเข้าโปรแกรม Magisk แล้วเลือกไปที่ Modules


12.1 เลือก Install from storage


12.2 กด Allow

12.3 กดไปที่ขีดสามขีดด้านบนมุมซ้าย


12.4 เลือก  SM-G930F

12.5 เลือก MINSOFTWARE_Setup


12.6 ติดตั้งไฟล์ safetynet-fix-v2.2.1-zygisk.zip

12.7 หลังจากติดตั้งเสร็จให้กดกลับ

12.8 เลือก Install from storage อีกครั้ง

12.9 ติดตั้งไฟล์ LSPosed-v1.8.0-6483-zygisk.zip

12.10 หลังจากติดตั้งเสร็จให้กด Reboot

13. หลังจากเครื่องเปิดมาจะมีโปรแกรม LSPosed เด้งขึ้นมาให้กด Add automatically

14.หลังจากนั้นไปที่ Settings

14.1 เลื่อนลงไปข้างล่างสุดกด About phone

14.2 เลื่อนลงไปข้างล่างสุดกดที่ Build number ซ้ำๆกัน 8 ครั้ง

14.3 หลังจากให้กลับมาที่ Settings แล้วเลือก System


14.4 เลื่อนลงไปข้างล่างกดที่ Developer options
14.5 เปิด Stay awake

14.6 เปิด Android debugging

14.7 หลังจากนั้นกด OK

14.8 กด Cancel

เสร็จสิ้น ขั้นตอนการลงเฟิร์มแวร์ MaxPhoneFarm ในมือถือ

สนใจ ซอฟแวร์ Maxphone Farm ติดต่อผ่านไลน์ @siriwipa