newsupdate

การใช้Proxy Thai IP ในโปรแกรม Maxcare

การใช้Proxy Thai IP ในโปรแกรม Maxcare

1.เลือกเมนู Import Proxy

2.นำ Proxy IP + Port และ Auth มาวาง และเลือกข้อกำหนดประเภท พร็อกซี่เป็น http

3.เลือกบัญชีเฟชที่เราต้องการตรวจสอบพร็อกซี่ โดยเลือกบัญชีนั้นๆ หรือบัญชีทั้งหมด ตามรูป

4.หลังจากเลือกเฟชที่ต้องการเพิ่มพร็อกซี่ เสร็จให้คลิ๊กขวาอีกครั้ง เลือก Check Account >  Check Proxy

5.หากขึ้นว่า Proxy Live หมายถึงใช้ พร็อกซี่ที่ต้องการได้แล้ว

ตวัอย่างการใชง้านแบบ VDO

0:00
/

ข้อมูล Proxy IP  ของทางเราในเบื้องต้น #โปรดอ่านก่อนทำการสั่งซื้อ

  • รูปแบบProxy IP  คือ    HTTP
  • THAI  IP  เป็นไอพีไทยใช้งานง่าย  (location อยู่ที่ประเทศไทย)
  • THAI  IP ของเราเป็น IPV6
  • Proxy IP  ประเภท datacenter private proxy
  • IP คงที่  ใช้งานไป IP ไม่มีเปลี่ยนแน่นอน
  • สามารถใช้งานได้กับหลายโปรแกรม มีวิธีการใช้งานเบื้องต้นแนะนำให้
  • ข้อมูลที่ทางเราให้ไป IP/Port/User/Pass

ค่าบริการรายเดือนเพียง IP ละ 40฿ ต่อเดือน  ช่องทางการสั่งซื้อ Line ID : @116wuyrj