newsupdate

ปิดใช้งานก่อนผูกบัตร เพื่อลดการ กันวงเงินหลังผูกบัตร

ปิดใช้งานก่อนผูกบัตร เพื่อลดการ กันวงเงินหลังผูกบัตร

เพิ่มเติมการแก้ไข วิธีผูกบัตรเพื่อลดการเกิด การกันวงเงินอีกครั้ง

การกันวงเงินอีกครั้ง เกิดขึ้นได้ในบัญชีหลายประเภท เกิดขึ้นหลังจากทำการผูกบัตร
การแก้ไขเบื้องต้น คือการ ปิดบัญชีการใช้งาน ก่อนผูกบัตร หลังจากทำการผูกบัตรแล้ว เปิดการใช้งานได้ตามปกติ

การผูกบัตรแบบนี้ สามารถช่วยลดการปิดการใช้งานที่เกิดขึ้นในขั้นการตอนผูกบัตรและช่วยลดการเกิด การกันวงเงินอีกครั้ง ระหว่างการผูกบัตรด้วย

วิธีการผูกบัตร

  1. เข้าสู่ระบบบัญชี facebook และไปที่ www.facebook.com/pe หรือหน้า ads manager

จากนั้นไปที่หน้า การตั้งค่าบัญชีโฆษณา

2.  กด ปิดใช้งานบัญชีโฆษณาดังรูป

3.   เลือกหัวข้อ ฉันเผยแพร่โฆษณาในบางเวลาของปีเท่านั้น จากนั้นเลือก ปิดใช้งานบัญชีโฆษณา

4.  หลักจาก ปิดใช้งานบัญชีโฆษณาแล้ว ไปที่หน้า การตั้งค่าการชำระเงินในหน้า การตั้งค่าการชำระเงิน จะแสดงหน้านี้ขึ้นมา

5.   ทำการเพิ่มบัตรที่จะใช้ขึ้นแคมเปญ ตามที่ต้องการ

หลังจากเพิ่มบัตรแล้ว ให้กดยกเลิกการปิดบัญชี

กด เปิดใช้งานบัญชี

สิ้นสุดจากการเปิดใช้งานบัญชีสามารถ การผูกบัตรเข้าไปเป็นปกติ ใช้งานตามที่ต้องการได้เลย