newsupdate

ยิงแอด Technical ตอนที่ 2 ทดลอง ระบบ และเรียนรู้หลักการทำงาน เชิงลึก

ยิงแอด Technical ตอนที่ 2 ทดลอง ระบบ และเรียนรู้หลักการทำงาน เชิงลึก การทำงานขอระบบนั้น จะเป็นเทคโนโลยี ที่ต่อยอดมาจาก เทคโนโลยี Cloaking ( อ่านว่า โคล๊กกิ้ง ) แปลว่าเทคโนโลยีการอำพราง ข้อมูล

ยิงแอด Technical ตอนที่ 2 ทดลอง ระบบ และเรียนรู้หลักการทำงาน เชิงลึก