newsupdate

ยิงแอดพื้นฐาน ตอนที่ 5 รู้จักลิมิตเงิน ( งบยิงต่อวัน )

ยิงแอดพื้นฐาน ตอนที่ 10 รู้จักลิมิตเงิน ( งบยิงต่อวัน ) สำหรับงบประมาณมี 2 ประเภท ได้แก่ งบประมาณตลอดอายุการใช้งานและงบประมาณต่อวัน การตั้งงบประมาณต่อวันเป็นการบอกให้เรารู้จำนวนเงินเฉลี่ยที่คุณยินดีจ่ายต่อวัน

ยิงแอดพื้นฐาน ตอนที่ 5 รู้จักลิมิตเงิน ( งบยิงต่อวัน )